zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Statut UKS

STATUT

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pamiątkowo”

przy Szkole Podstawowej w Pamiątkowie

 

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Pamiątkowo” przy Szkole Podstawowej w Pamiątkowie, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły Podstawowej, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

 

§ 2

1.      Terenem działania Klubu jest gmina Szamotuły.

2.      Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie.

 

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

 

§ 5

Klub używa pieczęci, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Rozdział II

Cel i środki działania

 

§ 6

Celem Klubu jest:

1)     planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2)     angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

3)     uczestniczenie w imprezach organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

4)     organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

5)     organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

6)     organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

7)     kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,

8)     podejmowanie działań na rzecz rozwijania i wzbogacania szkolnej bazy sportowej,

9)     organizowanie wypoczynku letniego dla uczniów szkoły i członków Klubu,

10) propagowanie zasad „zdrowego” stylu życia.

 

 

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą Rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

§ 8

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i uczniów.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1)     zwyczajnych,

2)     wspierających.

 

§ 10

1.      Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły oraz uczniowie w rejonie szkół, w której Klub ma swoją siedzibę, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2.      Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)     uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – „Prawo o stowarzyszeniach”,

2)     zgłaszanie propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3)     uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub oraz tych, w których Klub uczestniczy,

4)     korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

5)     korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

 

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1)     uczestnictwa bezpośredniego lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2)     zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3)     korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14

Do obowiązków członków Klubu należy:

1)     branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2)     przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3)     godne reprezentowanie barw Klubu,

4)     płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu,

5)     propagowanie stylu bycia opartego na koleżeństwie, współpracy i sympatii.

 

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1)     dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2)     skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
(a) umyślnego naruszania postanowień statutu,
(b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

3)     działanie na szkodę Klubu,

4)     rozwiązanie się Klubu,

5)     naruszenie dyscypliny wynikającej z regulaminu Klubu.

 

 

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

§ 16

1.      Władzami Klubu są:
- Walne Zebranie,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.

2.      Kadencja władz trwa 3 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3.      Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 17

1.      Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.      Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest raz na trzy lata.

3.      Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek 1/3 ogółu członków.

5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

1.      Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
- uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
- rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
- ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2.      Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile ten termin był podany w zawiadomieniu.

3.      W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 19

1.      Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, w-ce Prezesa i Sekretarza.

2.      Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.

3.      Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa, w-ce Prezesa i Sekretarza.

4.      W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z w-ce Prezesem i Sekretarzem.

 

§ 20

Do zadań Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1)     reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)     wykonanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3)     uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4)     powołanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5)     przyjmowanie i skreślanie członków,

6)     zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)     składanie sprawozdań z działalności Klubu,

8)     nadzorowanie bieżącej działalności sportowo-rekreacyjnej.

 

§ 21

1.      Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością tj. 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.      Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od przyjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§ 22

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

3.      Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.      Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5.      Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

§         przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

§         wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

§         składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

§         składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowania uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że powodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

§         występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 23

1.      Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działań zgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna tj. 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.      Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

 

 

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

 

§ 25

1.      Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.      Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

 

§ 26

1.      W razie naruszania postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
- upomnienia,
- nagany,
- zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
- wykluczenia.

2.      Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.

3.      Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 27

1.      Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.      Na fundusze Klubu składają się:
- składki członkowskie,
- darowizny i zapisy,
- dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
- dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
- dochody z majątku,
- dochody z działalności gospodarczej,
- inne wpływy.

 

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielaniu pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, w-ce Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

 

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 29

 

Zmiany w statucie Klubu wymagają podjęcia stosownych uchwał przez Walne Zebranie Klubu podjętych większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

1.      Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.      Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet Canada Goose outlet

70-693 77-881 77-882 77-883 77-886 920-183 9A0-125 9A0-127 9A0-150 9A0-152 9A0-154 9A0-164 C2090-540 C2180-276 C4090-452 EX0-001 HP2-E59 PEGACSSA_v6.2 1Z0-061 220-801 640-911 70-680 C_TSCM52_66 640-722 642-832 648-375 74-344 74-409 A00-212 C_BOSUP_90 C2020-011 C2170-008 C4030-670 C4090-959 FCBA FCNSA.v5 HP0-Y43 OA0-002 P2080-034 P2090-032 PW0-204 SY0-301 3605 7303 050-80-CASECURID01 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478

windows-server-2012-r2-standard Windows-Multipoint-Server-2011-Studenten-Key Windows-Home-Server-2011-Key Windows-Small-Business-Server-2011-Standard-Key Windows-Multipoint-Server-2011-Key Windows-Server-2003-Web-Edition-Key Windows-Server-2012-R2-Essentials-Key Windows-Home-Server-Power-Pack-1-mit-Key small-business-server-2011-standard windows-multipoint-server-2011 product-key-for-Windows-8.1-professional Windows-8.1-professional-license-key Windows-8.1-professional-key-oem Windows-8.1-professional-cd-key Windows-8.1-professional-genuine-key Windows-8.1-professional-serial-key Windows-8.1-professional-key-code Windows-8.1-professional-key-online windows-7-professional-key-sale windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-activation-key windows-7-ultimate-key Windows-8.1-Enterprise-key Windows-8.1-Enterprise-license-key Windows-8.1-professional-key Windows-8.1-professional-serial-key

Friends link: 70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 050-SEPROAUTH-02 400-101 MB2-702 070-410 70-462 EX300 070-461 070-462 VCP-550 70-243 70-480 C_TAW12_731 JN0-102 70-483 70-488 700-505 70-347 070-347 070-411 70-486 MB2-701 070-346 100-101 70-346 70-463 700-501 70-412 C4090-958 EX200 070-463 70-331 70-457 HP0-J73 070-412 C_TFIN52_66 MB6-700 70-414 MB5-705 MB6-886 070-486 C4040-108 M70-101 OG0-093 117-102 1Z0-481 350-018 646-206 A00-240 NS0-504 PEGACLSA_6.2V2 VCP550 070-480 220-802 640-554 70-466 MB7-702 70-417 74-335 C_HANATEC131 C2090-303 070-243 070-417 1Z0-060 70-460 70-487 M70-301 MB6-869 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10 C_TAW12_70 C_TB1200_88 C2040-406 C4040-224 M70-201 N10-005 NS0-145 PMI-001 070-177 070-336 070-337 070-457 070-464 070-672 070-680 1Y0-A20 1Z0-897 70-413 A00-211 C_FSUTIL_60 C_TPLM30_65 C2030-280 C2090-614 C2180-275 C4040-122 C4060-155 JN0-343 MB6-871 OG0-092 PRINCE2 PRINCE2 Practitioner SK0-003 VCP5-DCV 000-571 050-720 070-685 074-338 1Y0-400 200-101 299-01 4A0-101 70-332 OG0-093 117-102 1Z0-481 350-018 646-206 A00-240 NS0-504 PEGACLSA_6.2V2 VCP550 070-480 220-802 640-554 70-466 MB7-702 70-417 74-335 C_HANATEC131 C2090-303 070-243 070-417 1Z0-060 70-460 70-487 M70-301 MB6-869 1Z0-144 1Z0-599 400-051 70-458 810-420 C_TBW45_70 C2090-540 C2180-276 C4090-452 EX0-001 HP2-E59 PEGACSSA_v6.2 1Z0-061 220-801 640-911 70-680 C_TSCM52_66 ICBB 070-331 312-50v8 820-421 MB7-701 070-414 070-489 070-687 1Z0-062 350-029 070-247 070-467 1Z0-485 640-864 70-465 70-687 74-325 74-343 98-372 C2180-278 C4040-221 C4040-225 300-207 70-467 70-485 70-489 74-338 C_THR12_66 C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 050-SEPROAUTH-02 400-101 MB2-702 070-410 70-462 EX300 070-461 070-462 VCP-550 70-243 70-480 C_TAW12_731 JN0-102 70-483 70-488 700-505 70-347 070-347 070-411 70-486 MB2-701 070-346 100-101 70-346 70-463 700-501 70-412 C4090-958 EX200 070-463 70-331 70-457 HP0-J73 070-412 C_TFIN52_66 MB6-700 70-414 MB5-705 MB6-886 070-486 C4040-108 M70-101 OG0-093 117-102 1Z0-481 350-018 646-206 A00-240 NS0-504 PEGACLSA_6.2V2 VCP550 070-480 220-802 640-554 70-466 MB7-702 70-417 74-335 C_HANATEC131 C2090-303 070-243 070-417 1Z0-060 70-460